تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی فراشبند


در سال 1384 با همت مسوولین و جمعی از مردم نیکوکار فراشبند دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان تاسیس  و در یکی از مدارس شهرستان مستقر گردید .

رشته های دایر در این دانشگاه در حال حاضر عبارتند از :

کاردانی

کاردانی پیوسته کامپیوتر ، کاردانی ناپیوسته کامپیوتر ، معماری ، کاردانی برق .


کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت
کارشناسی ناپیوسته برق-گرایش شبکه های انتقال و توزیع
کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر