ریاست مرکز

تصویر ریاست مرکزنام و نام خانوادگی: موسی مجرد، متولد 1362

سوابق تحصیلی

•  لیسانس مهندسی کامپیوتر

•  فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

•  دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر

• مرتبه علمی: مربی

سوابق پژوهشی

• 

•  مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی:

سوابق اجراییاطلاعات تماس

•  رایانامه: